دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۷
جدول دروس كارشناسی پيوسته رشته تكنولوژي پرتوشناسي

 

دروس پيشنهادي رشته: پرتوشناسي تشخيصي         مقطع : كارشناسي پيوسته  ترم  ( 1 )    

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

9111110

انديشه اسلامي 1

2

 

 

-

2

2141111

فارسي

3

 

 

-

3

1040412

زبان پيش دانشگاهي

2

 

 

-

4

1801010

فيزيك عمومي (نظري)

2

 

 

-

5

1801011

فيزيك عمومي ( عملي)

 

1

 

-

6

1801012

فيزيولوژي (نظري- عملي)

5/1

5/

 

-

7

1801013

زيست شناسي سلولي

2

 

 

-

8

1801014

آمار

1

 

 

-

9

1801015

آناتومي 1 (نظري- عملي)

5/1

5/

 

-

10

1801016

رياضيات عمومي

2

 

 

-

11

2252170

تربيت بدني 1

 

1

 

-

جمع

17

3

 

-

 

جمع كل:    20    واحد

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

دروس پيشنهادي رشته :  پرتوشناسي تشخيصي        مقطع : كارشناسي پيوسته ترم 2     

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

2252180

تربيت بدني 2

 

1

 

تربيت بدني 1 شماره 2252170

2

9111120

انديشه اسلامي 2

2

 

 

-

3

1801017

فيزيك پرتوها

3

 

 

فيزيك عمومي نظري 1801010

4

1801020

روشهاي پرتونگاري1

3

 

 

آناتومي 1 شماره 1801012

5

1801021

آسيب شناسي عمومي

2

 

 

-

6

1801022

آناتومي 2

5/1

5/

 

آناتومي 1 شماره 1801012

7

1801042

ثبت و نمايش تصاوير در پزشكي

2

 

 

-

8

1801038

اخلاق حرفه اي

1

 

 

-

9

1801032

كارآموزي 1

 

 

2

همزمان با روشهاي  پرتونگاري1شماره 1801020

جمع

5/14

5/1

2

-

 

جمع كل:    18    واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي رشته:  پرتوشناسي تشخيصي      مقطع: كارشناسي پيوسته ترم ( 3 )    

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

 

نظري

عملي

كارآموزي

 

1

2111110

تاريخ اسلام

2

 

 

-

 

2

1801025

بيماري شناسي

2

 

 

آسيب شناسي عمومي1801021

 

3

1801026

بهداشت عمومي

1

 

 

-

 

5

1801028

آناتومي3

5/1

5/

 

-

 

6

1801029

فيزيك پرتو شناسي تشخيصي

3

 

 

فيزيك پرتوها 1801017

 

7

1801023

مراقبت از بيمار در بخش تصوير برداري پزشكي (نظري)

1

 

 

فيزيولوژي 1801012

 

8

1801024

مراقبت از بيمار در بخش تصوير برداري پزشكي (عملي)

 

1

 

فيزيولوژي 1801012

 

9

1801031

روشهاي پرتونگاري 2

3

 

 

آناتومي 2 شماره 1801022، روشهاي پرتونگاري1  شماره1801020

 

آناتومي 2 ، روشهاي پرتونگاري 1

10

1801041

كارآموزي 2

 

 

2

 همزمان با روشهاي پرتونگاري2 شماره 1801031

 

جمع

5/13

5/1

2

-

 

 

جمع كل:  17  واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي رشته : پرتوشناسي تشخيصي        مقطع: كارشناسي پيوسته ترم ( 4 )      

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

2212332

اخلاق و تربيت اسلامي

2

 

 

-

2

1801037

تعمير و نگهداري مقدماتي دستگاههاي راديولوژي

5/1

5/

 

فيزيك پرتوها 1801017،فيزيك پرتوشناسي تشخيصي 1801029

3

1801039

دوزيمتري پرتوهاي يونيزان

5/1

5/

 

فيزيك پرتوها 1801017

4

1801040

روشهاي پرتونگاري 3

2

 

 

آناتومي 3 شماره 1801028

5

1801043

آناتومي مقطعي

3

 

 

آناتومي هاي 1 ،2 و3 با شماره هاي 1801015 و 1801022 و 1801028

6

1801044

آشنايي با ساختمان و ويژگي هاي مواد كنتراست زا در تصوير برداري پزشكي

2

 

 

-

7

1801018

آشنايي با فن آوري اطلاعات (نظري)

1

 

 

-

8

1801019

آشنايي با فن آوري اطلاعات (عملي)

 

1

 

-

9

1801051

كارآموزي 3

 

 

2

همزمان با روشهاي پرتونگاري 3 شماره 1801040

جمع

13

2

2

-

 

جمع كل:    17    واحد

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي رشته :  پرتوشناسي تشخيصي       مقطع كارشناسي پيوسته ترم  ( 5 )     

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

9111210

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

 

 

-

2

1801030

راديو بيولوژي

2

 

 

زيست شناسي 1801013، فيزيك پرتوها 1801017

3

1801045

روشهاي پرتونگاري اختصاصي

2

 

 

روشهاي پرتونگاري1، 2 و3 با شماره هاي 1801020 و 1801031 و 1801040

4

1801046

حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در بخش پرتوشناسي تشخيصي

2

 

 

دوزيمتري پرتوهاي يونيزان 1801039

6

1801048

اصول فيزيكي سيستمهاي توموگرافي كامپيوتري (CT scan)

 

2

 

 

فيزيك پرتوشناسي تشخيصي1801029

7

1801049

اصول فيزيكي سيستمهاي تصوير برداري تشديد مغناطيسي  (MRI)

 

2

 

 

فيزيك پرتوشناسي تشخيصي 1801029

8

1801058

كار آموزي 4

 

 

2

    كارآموزي 1، 2 و3 با شماره هاي 1801032 و 1801041 و 1801051

9

2311011

زبان خارجه

3

 

 

 

جمع

15

 

2

-

 

جمع كل:     17  واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي رشته: پرتوشناسي تشخيصي     مقطع كارشناسي پيوسته ترم ( 6  )      

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

9151170

متون اسلامي

2

 

 

-

2

9151200

دانش خانواده وجمعيت

2

 

 

-

3

1801052

تصوير برداري با امواج فراصوتي در پزشكي

3

 

 

-

4

1801053

تكنيكها وجنبه هاي باليني توموگرافي كامپيوتري   ( (CT scan

2

 

 

آناتومي مقطعي 1801043، اصول فيزيكي CT 1801048

5

1801054

تكنيكها و جنبه هاي باليني تصوير برداري تشديد مغناطيس(MRI)

2

 

 

آناتومي مقطعي 1801043 ، اصول فيزيكي MRI 1801049

6

1801050

سمينار 1

 

1

 

-

7

1801036

ارزيابي تصاوير پزشكي 1

2

 

 

بيماري شناسي 1801025

8

1801034

كاربرد رايانه در تصويربرداري پزشكي (نظري)

1

 

 

آشنايي با فن آوري اطلاعات 1801018

9

1801035

كاربرد رايانه در تصويربرداري پزشكي (عملي)

 

1

 

 

10

1801056

مديريت بيمارستاني و رفتار سازماني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

16

2

 

 

 

جمع كل:     18   واحد

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي رشته: پرتوشناسي تشخيصي        مقطع: كارشناسي پيوسته ترم ( 7 )       

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي در عرصه

1

2111111

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

 

 

-----

2

1801055

تضمين كيفي(QA)  و كنترل كيفي (QC) روشهاي تصوير برداري پزشكي

2

1

 

 فيزيك پرتوشناسي تشخيصي 1801029، تصوير برداري با امواج فراصوتي 1801052، اصول فيزيكي CT 1801048 و اصول فيزيكي MRI 18010491

3

1801033

اصطلاحات پزشكي در راديولوژي

 

1

 

 

-----

4

1801047

ارزيابي تصاوير پزشكي 2

2

 

 

ارزيابي تصاوير پزشكي 1 شماره 1801036 ، آناتومي مقطعي 1801043

5

1801027

زبان تخصصي

 

2

 

 

زبان عمومي 2311011

6

1801057

سمينار2

 

 

1

 

-----

7

1801062

كارآموزي در عرصه 3 (روشهاي پرتونگاري اختصا صي)

 

 

4

روشهاي پرتونگاري اختصاصي 1801045

جمع

10

1

4

 

 

جمع كل:     15  واحد

 

 دروس پيشنهادي رشته :پرتوشناسي تشخيصي         مقطع :كارشناسي پيوسته  ترم ( 8 )  

       

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي درعرصه

1

1801059

كارآموزي در عرصه 1    ( C T scan)

 

 

4

تكنيك ها و جنبه هاي باليني CT 1801053

2

1801060

       (MRI) كارآموزي در عرصه2

 

 

4

تكنيكها و جنبه هاي باليني   MRI 1801054

3

1801062

كارآموزي د ر عرصه4 (تصوير برداري با امواج فراصوتي در پزشكي)

 

 

4

 

 

جمع كل:  12  واحد

 

    

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 2026
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal