دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۷
جدول دروس كارشناسي پيوسته رشته علوم آزمايشگاهي

 

              دروس پيشنهادي :  ترم ( 1 )        رشته : علوم آزمايشگاهي          مقطع : كارشناسي پيوسته                

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي

درعرصه

1

1201010

فيزيك عمومي

2

 

 

 

------

2

1201011

آزمايشگاه فيزيك عمومي

 

1

 

 

همزمان با فيزيك عمومي 1201010

3

1201012

شيمي عمومي

2

 

 

 

------

4

1201013

آزمايشگاه شيمي عمومي

 

1

 

 

همزمان با شيمي عمومي 1201012

5

1201014

زيست شناسي سلولي ومولكولي(نظري)

2

 

 

 

------

6

1201015

زيست شناسي سلولي ومولكولي(عملي)

 

1

 

 

------

7

1201016

آناتومي نظري

2

 

 

 

------

8

1201017

آناتومي عملي

 

1

 

 

------

9

2252170

تربيت بدني1

 

1

 

 

------

10

1040412

زبان پيش دانشگاهي

2

 

 

 

------

11

9151200

دانش خانواده و جمعيت

2

 

 

 

------

 

 

12

2141111

فارسي

3

 

 

 

 

 

 

15

5

 

 

 

 

جمع كل : ( 20) واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         دروس پيشنهادي :  ترم )2(       رشته : علوم آزمايشگاهي             مقطع : كارشناسي پيوسته           

 

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي درعرصه

1

1201018

فيزيك حياتي

2

 

 

 

فيزيك عمومي1201010

2

1201019

بيوشيمي عمومي

3

 

 

 

شيمي عمومي1201012

3

1201020

آزمايشگاه بيوشيمي عمومي

 

1

 

 

همزمان با بيوشيمي عمومي

4

1201021

فيزيولوژي نظري

2

 

 

 

زيست شناسي سلولي و مولكولي1201014

5

1201022

آزمايشگاه فيزيولوژي نظري

 

1

 

 

همزمان با فيزيولوژي نظري

6

1201023

بافت شناسي نظري

1

 

 

 

آناتومي نظري 1201016

7

1201024

آزمايشگاه بافت شناسي نظري

 

1

 

 

همزمان با بافت شناسي نظري

8

2311011

زبان انگليسي عمومي

3

 

 

 

------

9

9111110

انديشه اسلامي1

2

 

 

 

------

10

2252180

تربيت بدني2

 

1

 

 

تربيت بدني12252170

 

13

4

 

 

 

جمع كل : )17) واحد

 

 

 

 

 

 

 

                        دروس پيشنهادي :  ترم  (3 )      رشته : علوم آزمايشگاهي        مقطع : كارشناسي پيوسته                

 

رديف

شماره درس

           نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي درعرصه

1

1201025

بيوشيمي پزشكي1

3

 

 

 

بيوشيمي عمومي 1201019

2

1201026

آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي1

 

1

 

 

همزمان با بيوشيمي پزشكي1

3

1201027

ميكروب شناسي عمومي

2

 

 

 

زيست شناسي سلولي وملكولي

1201014

4

1201028

آزمايشگاه ميكروب شناسي عمومي

 

1

 

 

همزمان با ميكروب شناسي عمومي

5

1201029

آسيب شناسي عمومي

2

 

 

 

بافت شناسي نظري

1201023

6

1201030

آزمايشگاه آسيب شناسي عمومي

 

1

 

 

همزمان باآسيب شناسي عمومي

7

1201031

روانشناسي عمومي

2

 

 

 

-------

8

1201066

بهداشت عمومي

2

 

 

 

---------

9

1201055

قارچ شناسي پزشكي

2

 

 

 

--------

10

1201056

آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي

 

1

 

 

همزمان با قارچ شناسي پزشكي

11

9111120

انديشه اسلامي 2

2

 

 

 

---------

 

14

3

 

 

 

             جمع كل :( 19) واحد

 

 

 

 

 

 

 

                     دروس پيشنهادي :  ترم ( 4 )              رشته : علوم آزمايشگاهي                 مقطع : كارشناسي پيوسته           

 

 

ر ديف

شماره درس

        نام درس

                 تعداد واحد

                        دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي

درعرصه

1

1201036

ايمني شناسي پزشكي

3

 

 

 

فيزيولوژي نظري1201021

2

1201037

آزمايشگاه ايمني شناسي پزشكي

 

2

 

 

همزمان با ايمني شناسي پزشكي

3

1201038

ويروس شناسي پزشكي

2

 

 

 

ميكروب شناسي عمومي1201027

4

1201039

آزمايشگاه ويروس شناسي پزشكي

 

1

 

 

همزمان با ويروس شناسي پزشكي

5

1201062

باكتري شناسي پزشكي

3

 

 

 

ميكروب شناسي عمومي1201027

6

1201063

آزمايشگاه باكتري شناسي پزشكي

 

1

 

 

همزمان با باكتري شناسي پزشكي

7

9111210

انقلاب اسلامي وريشه هاي آن

2

 

 

 

-------

8

1201050

اصول ايمني و حفاظت درآزمايشگاه

1

 

 

 

ايمني شناسي پزشكي 1201036

 ويروس شناسي پزشكي1201038

9

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

 

      جمع كل: ( 17 ) واحد

 

 

 

 

 

 

               دروس پيشنهادي :  ترم ( 5 )      رشته : علوم آزمايشگاهي        مقطع : كارشناسي پيوسته              

          

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي در عرصه

1

1201040

خون شناسي 1

3

 

 

 

فيزيولوژي نظري

1201021

2

1201041

آزمايشگاه خون شناسي 1

 

2

 

 

همزمان با خون شناسي 1

 

3

1201045

بيوشيمي پزشكي2

2

 

 

 

بيوشيمي پزشكي1

1201025

4

1201046

آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي2

 

1

 

 

همزمان با بيوشيمي پزشكي2

5

1201034

انگل شناسي1 (كرمها)

2

 

 

 

زيست شناسي سلولي وملكولي

1201014

6

1201035

آزمايشگاه انگل شناسي1

 

1

 

 

همزمان با انگل شناسي1

7

1201044

فارماكولوژي

2

 

 

 

فيزيولوژي نظري1201021

 بيوشيمي پزشكي11201025

8

1201032

متون انگليسي و ترمينولوژي پزشكي

2

 

 

 

------

9

2111110

تاريخ اسلام

2

 

 

 

------

 

15

3

 

 

 

 

جمع كل: ( 17 ) واحد

 

 

 

 

 

 

                    دروس پيشنهادي :  ترم )6(         رشته : علوم آزمايشگاهي        مقطع : كارشناسي پيوسته      

 

رديف

شماره درس

 

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي درعرصه

1

1201051

ايمنوهماتولوژي

2

 

 

 

ايمني شناسي پزشكي1201036

2

1201052

آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي

 

1

 

 

 

همزمان با ايمنوهماتولوژي

3

1201047

انگل شناسي 2( تك ياخته و حشره )

2

 

 

 

انگل شناسي 11201034

4

1201048

آزمايشگاه انگل شناسي 2

 

1

 

 

همزمان با انگل شناسي 2

5

1201053

هورمون شناسي

1

 

 

 

بيوشيمي پزشكي2 (1201045)

6

1201054

آزمايشگاه هورمون شناسي

 

1

 

 

همزمان باهورمون شناسي

7

1201057

سم شناسي

1

 

 

 

فارماكولوژي1201044

8

1201058

آزمايشگاه سم شناسي

 

1

 

 

همزمان با سم شناسي

9

1201064

آمار حياتي

2

 

 

 

-------

10

1201065

آشنائي با بيماريهاي داخلي

2

 

 

 

بيوشيمي پزشكي 2 12010

خون شناسي 2

11

1201059

اصول مديريت و قوانين  آزمايشگاه

1

 

 

 

اصول فني و حفاظت در آزمايشگاه

1201059

12

 

 

 

 

 

 

--------

جمع

 

12

4

 

 

 

 

جمع كل : ( 17 )  واحد

 

 

        

 

 

                     دروس پيشنهادي :  ترم ( 7)       رشته : علوم آزمايشگاهي          مقطع : كارشناسي پيوسته          

 

 

ر ديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي

درعرصه

1

1201061

روشهاي كنترل كيفي درآزمايشگاههاي باليني

1

 

 

 

 

بيوشيمي پزشكي21201025)  (

خون شناسي2 (1201042 )

2

1201042

 

خون شناسي2

2

 

 

 

ايمني شناسي پزشكي

1201036

3

1201043

آزمايشگاه خون شناسي2

 

1

 

 

همزمان با خون شناسي2

4

1201049

كامپيوتر

2

 

 

 

 

----------

5

1201067

سمينار

1

 

 

 

بيوشيمي پزشكي2 ( 1201045)

خون شناسي2( 1201042)

6

1201033

ژنتيك پزشكي

1

 

 

 

زيست شناسي سلولي ومولكولي(نظري)

1201014

7

1201060

اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي

1

 

 

 

فيزيك حياتي 1201018

يبوشيمي پزشكي 2(1201025)

8

2111111

تاريخ وتمدن ايران واسلام

2

 

 

 

-----------

9

1201070

كارآموزي در عرصه

 

 

 

4

 

-----------

                                                                                        جمع

10

1

 

 

 

 

    جمع كل: 15 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 دروس پيشنهادي :  ترم )8(      رشته : علوم آزمايشگاهي        مقطع : كارشناسي پيوسته       

 

  ر ديف

شماره درس

        نام درس

                 تعداد واحد

                        دروس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي

درعرصه

1

1201068

كارآموزي در عرصه( بيوشيمي)

 

 

 

8/4

كليه دروس

2

1201069

كارآموزي درعرصه ( انگل وقارچ شناسي)

 

 

 

 

4/2

كليه دروس

3

1201071

كارآموزي درعرصه( ميكروب وايمني شناسي)

 

 

 

8/4

كليه دروس

 

 

 

 

12

 

 

جمع كل: ( 12 )  واحد

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 3256
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal